Formulari d’alta per persones.

El formulari està dividit en 5 pasos:


Pas 1. Dades personals

Nom complet*
DNI*
Adreça*
Codi postal*
Localitat*
Provincia/País*
Telèfon*
Fax
Correu electrònic*
He conegut Pangea per

Pas 2. Dades de connexió

Nom d'usuari*

Serà el nom de la bústia i l'espai web. Exemple: elbosc.
Altres serveis

Especificar els serveis separats per comes.
Exemple: Base de dades elbosc

Pas 3. Forma de pagament

Nom del titular*
Compte bancari*

Pas 4. Clàusules

Declaro que:
· L'activitat desenvolupada a Pangea no tindrà en cap cas ànim de lucre.
· Pangea no és responsable de cap manera dels continguts publicats a la nostra web, ja sigui la url d'aquest la del seu domini propi o
una url on aparegui el domini de Pangea (per exemple: www.pangea.org/nom_soci o nom_soci.pangea.org).

· Pangea no és responsable en cap cas de les activitats, qualsevol que aquestes siguin, que realitzi el soci, o tercers relacionats amb ell,
ni de les accions i repercussions que se'n derivin de les mateixes, malgrat que pugui aparèixer el nom de Pangea en la url de la web
del soci o en l'adreça de correu electrònic del soci (per exemple: col·locació de rètols, cartells, enganxines, etc).

· He llegit l'Avís legal i les condicions d'ús dels serveis i les accepto.

Accepto les clàusules anteriors.

Pas 5. Autorització

Accepto rebre via SMS, correu postal o electrònic, informació de PANGEA, així com de l'Associació pel progrés de les comunicacions -APC- (associació internacional a la que pertany PANGEA), relativa a les qüestions tècniques i a les funcions i activitats que li són pròpies.

Introdueix aquest codi:

Aquestes dades s’incorporaràn al fitxer de socis/ies de l'Associació Pangea - Coordinadora Comunicació per a la Cooperació per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat necessàries, d'acord amb la normativa aplicable, que disposa el Reglamento de Protección de Datos -RGPD- (UE 2016/679), de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Els/les socis/ies tenen dret a accedir, rectificar o cancel·lar les seves dades personals en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant comunicació escrita dirigida a l'Associació Pangea - Coordinadora Comunicació per a la Cooperació; amb seu social a Plaça Eusebi Güell 6-7, Edifici Vèrtex (UPC), planta 0, 08034 Barcelona. Els formularis de comunicació corresponents estan disponibles en la pàgina del nostre Avís Legal

Nature Bliss by WEN Themes