1. Dades de l’associació
En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI) s’exposen les dades identificatives de l’entitat.

NOM: Pangea
DENOMINACIÓ SOCIAL: Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació
NIF: G-60437761
DOMICILI SOCIAL: Plaça Eusebi G¨ell 6-7, Edifici Vèrtex (UPC), planta 0, Barcelona 08034
TELÈFON: 934015664
DIRECCIÓ DE CORREU ELECTRÒNIC: suport(arroba)pangea.org
DADES D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D’ASSOCIACIONSNum de Registre: 242 – Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya
DADES RELATIVES A L’AUTORIZACIÓ ADMINISTRATIVA PREVIA PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: CNAE: 91, Activitats associatives Epígraf IAE: 845, Explotació electrònica per tercers

2. Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal

En compliment del Reglament de Protecció de Dades -RGPD- (UE 2016/679), sobre protecció de dades de Caràcter Personal, Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació, informa als usuaris que: Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperacióa, ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries.

Les Dades de Caràcter Personal que recull són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen als fitxers corresponents, denominats “SOCIS” i “DOMINIS I REGISTRES”, que es troben registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les dades que recull Pangea són les dades de contacte (nom, adreça postal, adreça de correu electrònic i telèfon), el compte bancari pels pagaments de les quotes. Aquestes dades es recullen en el formulari per fer-se soci/sòcia de Pangea i/o contractar un servei.

La recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que en el seu cas s’estableixi amb Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació, així com l’acompliment de les tasques d’informació, formació, i altres activitats pròpies i pels complir les obligacions legals que siguin pertinents en cada moment. Les dades s’empren per comunicar-se amb els socis/sòcies i clients: en cas de ser necessari pel bon funcionament del servei (avisos de manteniment, activació de nous serveis, eliminació d’antics serveis, …), per informar de promocions, ofertes i campanyes que es duen a terme, per informar de les activitats i projectes que es realitzen i en les que es participem, ocasionalment per informar-te sobre els temes d’interés de treball de Pangea (temes d’Internet, programari lliure, codi obert, etc…).

Les dades es guarden mentre és vigent el contracte de soci/sòcia o contracte de servei amb Pangea.

Com a norma general, les dades no es cedeixen a ningú per a cap finalitat. Consideracions a tenir en compte: Les Dades de caràcter personal tractades al fitxer “SOCIS” únicament seran cedides a aquelles entitats que sigui necessari i amb l’únic objectiu de donar compliment a la/es finalitat/s anteriorment exposada/es. Les Dades de caràcter personal tractades al fitxer “DOMINIS I REGISTRES” són transferides a l’Autoritat o òrgan nacional o internacional registrant competent. Aquesta transferència té per objectiu, únicament i exclusivament, el compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent a través del contracte. Als efectes que procedeixi s’informa que aquestes dades són publicades en els registres (whois) públics corresponents.

En aquells casos en que Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació, figuri com a encarregat del tractament assumeix les obligacions establertes en la RGPD a tal efecte i manifesta que únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable del tractament i que no les aplicarà o utilitzarà amb finalitats diferents a les quals figurin al contracte subscrit a l’efecte.

L’usuari dona el seu consentiment per a que Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació cedeixi les seves dades a APC i a la resta d’ONGs asociaciades al Grup APC o a empreses contractades per Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació o APC, amb l’única finalitat de millorar la prestació dels serveis pactats, respectant, en tot cas, la legislació espanyola sobre protecció de les dades de caràcter personal.

Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert en el Reglament de Protecció de Dades -RGPD- (UE 2016/679) i altres legislació aplicable.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

L’usuari podrà, en quasevol moment, exercitar els drets reconeguts en el RGPD, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. L’exercici d’aquests drets es pot realitzar mitjançant els fomularis que Pangea posa a disposició i que podeu descarregar aqui i fer-nos-els arribar, juntament amb una fotocopia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a Pangea, ja sigui per mail a suport @ pangea.org o per correu postal a Plaça Eusebi Güell 6-7, Edifici Vèrtex (UPC), planta 0, Barcelona 08034

Accés a formularis ARCO (Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició).

També poden exercitar-se aquests drets en els termes que la normativa aplicable estableix i que pot consultar en www.agpd.es.

3. Condicions generals d’ús

3.1. Objecte i àmbit d’aplicació.

3.1.1. Aquestes són les condicions generals (d’ara endavant “condicions generals”) que regulen l’accés, navegació i ús dels llocs web sota el domini “pangea.org”, així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts (entenent d’ara endavant per “continguts” els texts, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial).

3.1.2. S’entendrà que l’accés o la mera utilització del lloc web per part de l’usuari implica l’adhesió d’aquest a les condicions generals que Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació tingui publicades en cada moment en què accedeixi a pangea.org. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament aquestes condicions generals. En aquest sentit, s’entendrà per usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en pangea.org

3.1.3. Les presents condicions generals tenen per objecte regular l’accés, navegació i ús del lloc web, però independentment de les mateixes, Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació podrà establir unes condicions particulars que regulin la utilització i/o contractació de serveis específics oferts als usuaris a través de pangea.org.

3.1.4. Abans d’utilitzar i/o contractar els esmentats serveis específics deixats per Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació, l’usuari haurà de llegir atentament les corresponents condicions particulars creades a tal efecte per Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació. La utilització i/o la contractació dels esmentats serveis específics implica l’acceptació de les condicions particulars que els regulin en la versió publicada per Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació en el moment en què es produeixi l’esmentada utilització i/o contractació.

4. Accés

4.1. L’accés a pangea.org per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït, no obstant això, alguns dels serveis i continguts oferts per Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació o tercers a través de pangea.org poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del servei o producte i al pagament d’una quantitat de diners en la forma que es determini en les corresponents Condicions Particulars, en el cas de les quals es posaran en la seva disposició de forma clara.

4.2. Quan sigui necessari que l’usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis específics, la recollida, el tractament i, en el seu cas, la cessió o l’accés de les dades personals dels usuaris serà d’aplicació el disposat en la Política de protecció de dades recollida més amunt.

4.3. Queda prohibida la contractació de productes i serveis a través de pangea.org per part de menors d’edat, havent d’obtenir degudament i anteriorment, el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats com a responsables dels actes que duguin a terme, els menors al seu càrrec, conforme a la normativa vigent.

5. Utilització del lloc web.

5.1. Els continguts inclosos en el lloc web pangea.org es faciliten únicament a consumidors o a usuaris finals. Qualsevol ús comercial no autoritzat dels mateixos, o la seva revenda, queden prohibits, llevat que s’expliqui amb la prèvia autorització escrita de Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació.

5.2. Per poder fer ús dels Serveis proporcionats al Lloc Web, l’usuari s’ha d’identificar a través del seu nom d’usuari, amb o sense els seus cognoms (d’ara endavant, el “Nom d’usuari”), el que li permetrà accedir als Serveis.

L’usuari no podrà escollir com a Nom d’usuari paraules, expressions malsonants, injurioses coincidents amb marques, noms comercials, rètols d’establiments, noms d’altres persones, denominacions socials, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges de rellevància pública o famosos per a la utilització del qual no estigui autoritzat i, en general, contraris a la llei o a les exigències de la moral i bons costums generalment acceptades.

L’usuari haurà de facilitar a Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació una adreça electrònica que sigui vàlida. En el cas que l’usuari no introdueixi al formulari tant el seu nom d’usuari com una adreça de correu electrònica vàlida, no podrà fer ús dels Serveis del Lloc Web, en ser ambdós camps obligatoris.

L’acceptació del nom d’usuari es produeix de manera automàtica i l’únic criteri emprat a l’efecte és la inexistència d’un nom d’usuari prèviament assignat que sigui idèntic a l’escollit per l’usuari.

Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació es reserva el dret per eliminar aquells noms d’usuaris que resultin ser contraris al disposat anteriorment o quan així ho consideri oportú.

Si com a conseqüència del registre, es dotés l’usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. En conseqüència, els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrades per Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Les conseqüències derivades del seu ús per tercers, el seu mal ús, pèrdua o oblit del codi secret d’accés dels usuaris – contrasenya – o bé del nom d’usuari és d’única i exclusiva responsabilitat del propi usuari.

Serà responsabilitat de l’usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri a tal efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’usuari.

5.3. En virtut de l’anterior, és obligació de l’usuari notificar de forma immediata als gestors de pangea.org sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua o l’accés no autoritzat als mateixos, a fi de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin tals fets, Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

5.4. L’accés, navegació i ús de pangea.org és responsabilitat de l’usuari, pel que l’usuari es compromet a observar diligentment i fidelment qualsevol instrucció addicional donada per Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació o per personal autoritzat de Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació relativa a l’ús de pangea.org i dels seus continguts.

5.5. L’usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i les regles aplicables a l’ús que dels productes i aplicacions realitzi. Per tant, l’usuari s’obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita. No obstant això, es prohibeix l’ús dels serveis de Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació contrari a la bona fe, en particular, de forma no exhaustiva:
->La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
->La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
->reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
->Alterar o intervenir per mitjans|medis fraudulents, pàgines web personals o correus electrònics o sistemes d’altres usuaris o tercers sense autorització dels mateixos.
->Els cracks, numeros de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
->La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
->emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera l’esmentada informació.
->La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces electròniques amb les finalitats de spam, mailbombing, phishing, escrow fraud, scam 419, pharming, difusió de virus (troians, cucs, etc.), o qualsevol altre tipus d’activitat realitzada amb ànim sabotejador, fraudulent o delictiu.

Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació no té obligació de controlar la utilització que els usuaris fan dels Serveis. En particular, Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació no garanteix que els usuaris utilitzin els Serveis de conformitat amb aquestes Condicions Generals, ni que ho facin de forma diligent. Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació tampoc no té l’obligació de verificar la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els usuaris proporcionen sobre si mateixos a altres usuaris. En qualsevol cas, conserva les dades i informació que la legislació en vigor li exigeix.

5.6. El soci o usuari i/o el titular del nom de domini garanteix a Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació que el nom de domini elegit no es registra amb propòsits il·lícits ni lesiona els drets de propietat intel·lectual i industrial o altres drets i interessos legítims de tercers.

5.7. El soci o usuari s’obliga a mantenir operativa, activa i actualitzada l’adreça e-mail proporcionada al formulari de contractació per a les comunicacions amb pangea.org, ja que constitueix el mitjà de comunicació preferent de pangea.org.

5.8. El soci o usuari té la total responsabilitat del contingut de la seva web, de la informació transmeses i emmagatzemades de les seves explotacions, dels enllaços d’hipertext, de les reivindicacions de tercers i de les accions legals que poden desencadenar en tota la referència a propietat intel·lectual, drets de la personalitat i protecció de menors.

5.9. Queda prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors de pangea.org. Qualsevol problema que es pogués produir als servidors i sistemes de seguretat de Coordinadora Comunicació per a la Cooperació – Pangea com a conseqüència directa d’una actuació negligent del soci o usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que li pogués correspondre.

5.10. El soci o usuari respectarà els estàndards tècnics disposats per Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació en l’administració i desenvolupament dels productes contractats de manera que no es produeixi ús abusiu que alenteixi els servidors perjudicant la prestació dels productes o drets d’altres socis o usuaris.

6. Exempció de responsabilitat de Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació.

Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació no es fa responsable del contingut de les pàgines web a la que els usuaris accedeixen a través de la pròpia Web de Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació.

Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest web site i dels programes que incorpora.

Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació no és responsable de cap contingut publicat pels seus socis i/o usuaris fent ús dels serveis aquí descrits, i en especial de l’ús que els seus usuaris facin del correu electrònic que siguin contraris a la llei, la moral i a l’ordre públic, que infringeixin drets de propietat intel·lectual, industrial o continguin qualsevol vici, defecte, virus informàtic o rutina de programari similar.

Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació no és responsable dels llocs web dels socis allotjats als seus servidors, ni de cap contingut publicat en els esmentats llocs webs. El soci és l’únic responsable del seu lloc web i dels continguts del mateix.

Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació no és responsable en cap cas de les activitats, qualsevols que aquestes siguin, que realitzi el soci, o tercers realacionats amb ell, ni de les accions o repercussions que se’n derivin de les mateixes, malgrat que pugui apareixer el nom de Pangea en la url de la web del soci o en l’adreça de correu electrònic del soci (per exemple: col·locació de retols, cartells, enganxines, etc).

Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació no es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat de l’esmentada entitat, apareguin a www.pangea.org.

Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació ofereix als lectors i a usuaris la possibilitat de remetre’ns fotografies, vídeos i altres continguts (d’ara endavant “Continguts”) per incorporar-los en algunes de les nostres seccions. La publicació dels “Continguts” està subjecta a les presents Condicions Generals d’ús. Si vostè no està d’acord amb elles, li preguem no utilitzi aquests serveis.

La persona (d’ara endavant, el “Donant”) que realitza la tramesa dels “Continguts” declara ser el titular dels mateixos, o disposar d’autorització de l’autor o propietari, cedint a Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació els drets de reproducció, distribució i comunicació pública sobre els mateixos, que podrà dur-se a terme utilitzant tant suports físics, com a digitals. En el supòsit que el Donant desconegui si disposa dels drets per realitzar la cessió a Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació, l’haurà d’advertir expressament.

Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació no es farà responsable, a no ser en aquells extrems en els quals ens obligui la Llei, dels danys o perjudicis que es poguessin ocasionar per la reproducció, distribució o comunicació pública dels “Continguts” enviats pels Donants que es trobin protegits per qualssevol drets i, concretament, per drets de propietat intel·lectual pertanyents a tercers, sense que el Donant hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar. En l’esmentat cas, el Donant accepta que serà l’únic responsable davant de qualsevol reclamació per part d’un tercer que al·legui disposar de drets sobre els “Continguts”. El Donant mantindrà indemne Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació davant de qualsevol reclamació econòmica, patrimonial o de qualsevol altre tipus que realitzi el tercer en relació amb qualsevol ús no autoritzat dels “Continguts”.

Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació manifesta de forma expressa que únicament facilita espai als usuaris de la seva web per publicar els “Continguts” tenint, als efectes de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, la consideració de prestador de serveis d’intermediació. D’acord amb això, Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació no serà responsable per la informació i “Continguts” enviades pel Donant quan no tingui coneixement efectiu del qual la informació emmagatzemada és il·lícita o del qual lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització. En el moment que Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació tingui coneixement efectiu que allotja dades com els anteriorment referits, es compromet a actuar amb diligència per retirar-los o fer impossible l’accés a ells.

Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació té per objectiu oferir els seus serveis 24 hores al dia 7 dies a la setmana, però no pot garantir un servei continu ininterromput. A causa de la naturalesa immaterial del servei subministrat, així com les seves característiques tècniques, els usuaris admeten que hi podrà haver problemes i/o fallades|errors quant a les comunicacions amb el website. i que accepten que Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació no ofereix cap garantia quant a la utilització, fiabilitat, resultats o actualitat del website.

Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació no té control complet sobre Internet, per tant, poden donar-se interrupcions del servei degudes a causes alienes a Coordinadora Comunicació per a la Cooperació – Pangea. En certs moments alguns dels serveis ofert per Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació poden ser interromputs amb motiu de treballs de manteniment, reparacions, etc… En aquests casos, Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació avisarà socis i usuaris amb la major antelació possible i procurarà complir els terminis de temps programats per a aquests treballs.

Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es deguin a:
->la falta de disponibilitat i continuïtat en el funcionament, utilitat i fiabilitat dels Serveis i del lloc web.
-> L’alteració de la privacitat i seguretat en la utilització i continguts del website i dels serveis per tercers aliens als mateixos d’acord amb el règim legal vigent.
->La presència de virus o a la presència d’altres elements falsos en els serveis oferts per tercers a través del website que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.
-> A la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts oferts per tercers.
-> La falta de licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts dels serveis oferts per socis i/o tercers a través del mateix.
-> La utilització dels Serveis, del website i els continguts pels usuaris.
-> La informació, continguts i serveis allotjats fora del website, encara que fossin accessibles des d’aquest.
->La falta de disponibilitat i continuïtat en el funcionament, utilitat i fiabilitat dels Serveis i del website de tercers col·laboradors de Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació.

7. Limitació en la utilització dels Serveis.

Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperacióes reserva el dret a denegar la utilització dels Serveis i a retirar les informacions, dades i continguts difosos o posats a disposició de tercers a través de qualsevol d’aquests Serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals. Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació podrà eliminar aquells missatges que consideri inapropiats, anés de context o que no tenen continuïtat amb el debat.

8. Propietat Intel·lectual.

Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació informa que tots els continguts del seu lloc web no tenen copyright, tret que s’indiqui el contrari, i estan a disposició dels usuaris del lloc sota els termes de la llicència “Reconeixement 2.5 Genèrica” http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/deed.ca

Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació té registrada la marca “Pangea” per al seu ús exclusiu en activitats relacionades amb Internet.

Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació informa que els continguts dels llocs web dels socis de

Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació estaran disponibles per als usuaris dels mateixos sota els condicions establertes pels socis en els seus propis llocs web.

9. Compromisos

Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la web produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda són aquestes seccions. Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació com conseqüència del disposat en aquest apartat, es compromet a corregir-lo tan aviat com tingui coneixement dels esmentats errors.

10. Cookies

Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació utilitza cookies que es quedaran emmagatzemades a l’ordinador. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador envia al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol dada de caràcter personal seva. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que hi hagi al seu ordinador. Quan l’usuari es trobi navegant per les pàgines web de Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació el servidor on es troba allotjada reconeix automàticament l’|adreça IP del seu ordinador, el dia i l’hora en què comença la visita, en la qual abandona la visita, així com informació sobre les diferents seccions consultades. és necessari que el servidor conegui aquestes dades per poder comunicar-se i enviar-lo la petició realitzada i que a través del navegador es pugui veure a la pantalla.

Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador de manera que l’avisi a la pantalla si rep una cookie. L’usuari pot configurar el seu ordinador de manera que no rebi aquestes cookies, aquest fet no impedirà que es pugui accedir a la informació del lloc web www.pangea.org.

Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació no és responsable de l’ús de cookies i de la política al seu respecte que s’apliquen en els llocs webs allotjats en els seus servidor. Els responsables de les cookies dels llocs web dels socis i usuaris són els propis socis i usuaris propietaris d’aquests llocs.

11. Idioma i Contractes

Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació ofereix els contractes dels seus productes, el procediment de contractació i la informació publicada a la seva pàgina web, exclusivament, en idioma castellà, català.

Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació emmagatzema en format electrònic, una còpia de l’e-mail que rep el soci o usuari, en el qual se li adjunta, el contracte personalitzat del producte, en finalitzar la contractació.

12. Regles d’ús de dominis

Els titulars dels noms de domini genèrics o territorials, pel sol fet de ser-ho, adquireixen uns drets i unes obligacions que es troben recollides en les diferents disposicions i normatives dels organismes competents en aquesta matèria.

Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació adverteix que en el cas dels dominis al seu càrrec no es realitzarà la transferència dels mateixos fins que s’hagi saldat qualsevol deute pendent relacionat amb el mateix.

13. Altres

13.1. Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de les condicions generals.

13.2. En cas d’existir discrepància entre l’establert en aquestes condicions generals i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà el disposat en aquestes últimes.

13.3.En el cas de que qualsevol disposició o disposicions d’aquestes condicions generals fos(fossin) considerada(es) nula(es) o inaplicable(s), en la seva totalitat o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, l’esmentada nul·litat o inaplicación no afectarà les altres disposicions de les condicions generals ni les condicions particulars dels diferents serveis de Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació.

13.4. El no exercici o execució per part de Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions generals no constituirà una renúncia al mateix, llevat de reconeixement i acord per escrit per la seva part.

Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda en el seu lloc web, així com la seva configuració i presentació.

14. Llei Aplicable i Jurisdicció.

Aquestes CONDICIONS es regeixen per la llei espanyola. Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació i l’usuari, sotmeten als Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la prestació dels serveis objecte d’aquestes CONDICIONS.

En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fòrum, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació